Loading...
Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

60 Ruth Street South
St. Paul
MN
55119

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Parents Right to Know

 • School districts must notify parents of children attending Title I schools that they can request information regarding their children's teachers, including, at a minimum, information on (1) completion of state requirements for licensure and certification; (2) emergency or other provisional status; (3) educational background; and (4) whether paraprofessionals are serving the child and, if so, the paraprofessionals' qualifications.

   

[ENGLISH] Parents can request information about teachers

 • Under the No Child Left Behind law, parents have the right to request information regarding the professional qualifications of their student’s classroom teachers.  Parents who would like to receive this information should write to the Human Resource Department, Attn: ESEA Teacher Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299.

  Parents can designate which of the following information they want:

  1. Whether the teacher has met state qualification and licensing criteria for the grade levels and subject areas in which the teacher provides instruction;
  2. Whether the teacher is teaching under emergency or other provisional status through which state qualification or licensing criteria have been waived;
  3. The baccalaureate degree major of the teacher and any other graduate certification or degree held by the teacher, and the field of discipline of the certification or degree; and 
  4. Whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications.
   

[HMONG] Niam txiv muaj cai paub txog cov xib fwb qhia ntawv

 • Raws li txoj cai No Child Left Behind, cov niam txiv muaj cai nug kom paub txog tus xib fwb qhia ntawv uas qhia ntawv rau lawv cov me nyuam seb tus xib fwb ntawd txawj thiab kawm ntawv siab npaum li cas.  Cov niam txiv uas xav paub txog tej li hais no sau tau ntawv mus rau Human Resource department, Attn: ESEA Teacher Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299.

  Cov niam txiv xav paub raws li hauv qab no qhov twg los tau:

  1. Tus xib fwb txawj npaum li cas thiab puas muaj lai xee qhia ntawv raws li lub xeev txoj cai los qhia qib ntawv ntawd thiab qhia yam uas nws qhia.
  2. Puas yog tus xib fwb ntawd los qhia rau lub caij maj ceev es thiaj li tsis tag txawj txawj thiab muaj lai xee raws li lub xeev txoj cai los tau .
  3. Yam uas tus xib fwb kawm tiav yog dab tsi thiab puas muaj lwm yam ntxiv uas nws tau kawm muaj ntaub ntawv los, thiab nws tau ua dab tsi los lawm, thiab
  4. Tus me nyuam puas tau txais kev pab los ntawm cov xib fwb pab paraprofessional.  Yog tau no lawv txawj thiab kawm ntawv siab li cas.
   

[SOMALI] Waalidku Wey Codsan Karaan Macluumaadka Macallimiinta

 • Qaanuunka loo yaqaanno, "Yaan Ardayna Laga Tegin", ama "No Child Left Behind", wuxuu dhigayaa inay waalidku codsan karaan macluumaad ku saabsan xirfadda macallimiinta carruurtooda wax bara. Waalidiinta raba inay helaan macluumaadkan, ha u soo qoreen qaybta shaqaalaynta mas'uulka ka ah oo la dhaho Human Resource Department. Codsigaaga halkan ku soo aaddi:

  Attn: ESEA Teacehr Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299

  Waalidku waxay codsan karaan arrimahan kuwa ay rabaan:

  1. Inay macallinka ama macallimaddu buuxiyeen shuruudaha maadada iyo fasalka ay dhigayaan la xiriira uu gobolku ka rabo.
  2. Inay macallinka ama macallimaddu haystaan oggolaansho ku meel gaar ah inta ay soo buuxinayaan shuruudihii laga rabay dhinaca wa barista.
  3. Shahaadada Jaamacadeed ama ka sarraysa ay haystaan macallimiintu iyo takhassuska ay ku qaateen.
  4. Inuu ilmahaagu kaalmo macallin kalkaaliye helo, iyo weliba nooca waxbarashada kalkaaliyahaas.
   

[SPANISH] Los padres pueden solicitar información sobre los maestros.

 • Bajo la ley Ningún Niño se Queda Atrás, los padres tienen derecho a solicitar información sobre las credenciales profesionales de los maestros del salón de su niño. Los padres que deseen recibir esta información deben escribir al Departamento de Recursos Humanos (Human Resources Department), Attn: ESEA Teacher Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299.

  Los padres pueden señalar cuáles de los siguientes datos desean recibir:

  1. Saber si el maestro cumple con las credenciales y licencias del estado para los grados y asignaturas que enseña;
  2. Si es que el maestro está enseñando con una licencia de emergencia o provisional, por la que el estado lo ha eximido de los requerimientos de credenciales o criterios para obtener la licencia.
  3. El título universitario del maestro y cualquier otro tipo de certificación académica y el área de disciplina de la certificación o grado académico, y
  4. Credenciales de los paraprofesionales, si es que el niño recibe sus servicios.